PRIVATUMO POLITIKA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši UAB “AVILURA“ privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo taisykles.
1.2. Ši Politika:
1.2.1. taikoma tais atvejais, kai Jūs norite susipažinti ar užsakyti UAB AVILURA siūlomus produktus ir (ar) paslaugas;
1.2.2. skirta apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo;
1.2.3. apibrėžia Jūsų asmens duomenų valdytojo įsipareigojimus;
1.2.4. paaiškina, kaip ir kokiais tikslais UAB AVILURA renkami, naudojami ir saugomi (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys;
1.2.5. informuoja apie Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo būdus.
1.3. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:
1.3.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip antai vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu, interneto identifikatoriumi (IP adresas) bei kitais duomenimis ar požymiais.
1.3.2. Duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, atstovaujantis mūsų klientą, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.
1.3.3. Duomenų valdytojas – UAB “Avilura“ (juridinio asmens kodas 141508779, registracijos adresas Smėlio g. 7, Klaipėda),
1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

II. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1. Informacija, kurią renkame apie Jus, kaip mūsų kliento atstovą, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate mums, kai registruojatės UAB “AVILURA“ siūlomų produktų ir (ar) paslaugų įsigijimui ir (ar) prenumeruojate naujienlaiškius.
2.2. Mes renkame tik tokius Asmens duomenis, kurie yra reikalingi identifikuoti Jus, kaip mūsų kliento atstovą kuriuos pateikiate Jūs, kai registruojatės UAB “AVILURA“, siekdami įsigyti mūsų siūlomų produktų ir (ar) paslaugų, t. y.:
2.2.1. Pagrindinė informacija – vardas, pavardė, atstovaujama įmonė – mūsų klientas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
2.2.2. Duomenys, kurie susiję su registracija UAB “AVILURA“ siūlomų paslaugų ir (ar) produktų įsigijimui – užsakoma paslauga/produktas, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (Jums registruojantis mūsų naujienlaiškio užsakymui) bei susiję įrašai.
2.3. Mes renkame bei toliau tvarkome Asmens duomenis tik šios Politikos 1.4. punkte nurodytuose teisėse aktuose apibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, taip kaip nurodyta žemiau:
2.3.1. Jūsų registracijos UAB “AVILURA“ kliento atstovu siūlomų paslaugų ir (ar) produktų įsigijimo užsakymui bei PVM sąskaitų faktūrų už įsigytus produktus ir suteiktas paslaugas siuntimui;
2.3.2. Jūsų sutikimu, informacijos apie naujus produktus bei paslaugas perdavimui Jūsų atstovaujamam klientui;
2.4. Visais aukščiau paminėtais atvejais mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.
2.5. Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik 2.3 punkte nurodytais tikslais, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
2.6. Jūsų registracijos UAB “AVILURA“ metu pateiktus šios Politikos 2.2.1. ir 2.2.2 punktuose nurodytus duomenis saugosime iki Jūsų raštu arba elektroniniu laišku pateikto prašymo ištrinti kontaktinę informaciją.
2.7. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.

III. TIESIOGINĖS RINKODAROS (NAUJIENLAIŠKIO) SĄLYGOS

3.1. Jei sutikote užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, naudosime Jūsų el. pašto adresą neindividualizuotai informacijai apie prekes, nuolaidas, pasiūlymus, seminarus, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti. Sukaupta informacija bus naudojama tik siunčiant naujienlaiškį.
3.2. Mūsų siunčiamas naujienlaiškis yra skirtas Jūsų atstovaujamam mūsų klientui.
3.3. Jūsų duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei galioja Jūsų sutikimas.
3.4. Galite atsisakyti naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu servisas@avilura.lt

IV. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

4.1. Informuojame, kad būdamas Duomenų subjektu Jūs turite šias teises:
4.1.1. žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
4.1.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi;
4.1.3. reikalauti ištaisyti tvarkomus savo Asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;
4.1.4. reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai Asmens duomenys, Duomenų subjektas atšaukia sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;
4.2. Rašytinį prašymą Duomenų valdytojui dėl šios Politikos 4.1. nurodytos informacijos pateikimo ar veiksmų turite pateikti kartu su Jūsų asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę. Jums kreipiantis į Duomenų valdytoją raštu, prie prašymo turite pridėti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai Duomenų valdytojo darbuotojams ir prašymo pateikimo metu yra galimybė Jus identifikuoti.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų valdytoją, el. pašto adresu servisas@avilura.lt arba telefonu +370 46 311855. Taip pat, turėdamas nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nors visų pirma, stengsimės išspręsti visas situacijas kartu su Jumis.
5.2. Ši Politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
5.3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Jus, UAB “AVILURA“ internetinėje svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų internetinėje svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją.